Total 2 results
औदाच्या मोसमात जातो शेकडा गं बया... अन् धरण फोडणारा माझा खेकडा गं बया... करतोय नेता, बड्याबड्या बाता स्वतःच्या नावानं खोलतोय खाता...
काटेरी पण तुझ्या घराचा मला भावला रस्ता युगेयुगे मी चालत आहे पुरून उरला रस्ता दर्शन घ्याया प्रभो निघालो, अर्ध्यातच मी थकलो श्वास...